Iran-240-animated-flag-gifs

Важечкото државно знаме на Иран е усвоено на 29. јули 1980. година и претставува осврт кон промените кои Исламската револуција му го донела на Иран. На основниот план на знамето се протегаат три хоризонтални ленти – зелена на врвот, бела во средината и црвена на дното – кои ги симболизираат исламот, мирот и храброста. Овој основен план е во употреба уште од почетокот на 20. век.

Државниот грб на Иран е во црвена боја и сместен е во центарот на средишната бела лента, што има повеќе значења. Основното значење на грбот, пак, е геометриски симетрична форма на зборот Allah (الله), како и симболот на клучниот мотив на исламот „Lā ʾilāha ʾillā l-Lāh“ што значи „Нема друг Бог освен Алах“ (самиот збор Allah, всушност, значи Бог, па тоа буквално би значело „Нема друг Бог освен Бог“) кој е добиен со преклопување на сегментите, со што се добива монограм. Грбот се состои од симболички прикази на четири полумесечини и еден меч. Четирите полумесечини го обликуваат зборот Allah од десно на лево: првата полумесечина ја претставува буквата Alef (А), втората – буквата Lām (Л), мечот во вид на исправена линија во средината е второто Lām (Л), а третата и четвртата полумесечина заедно ја формираат буквата He (Х). Над мечот – во центарот на грбот – се наоѓа ташдид (дијакритички знак за подвојување на гласовите, кој личи на буквата W, односно на отворена книга). Мечот претставува моќна и независна држава. Самиот облик на грбот е избран за да ги асоцира луѓето на црвено лале, во знак на сеќавање на многу – воглавно млади – луѓе кои ги дале своите животи за Иран, во склад со народното верување дека црвените лалиња растат на места кајшто е пролиена крв на свети маченици, со што им се оддава почест на патриотизмот и пожртвуваноста. Исто така, грбот има големи сличности со древните симболи од времето на Сасанидите, кои најчесто се среќаваат на кралските круни и кованици. Нацртот за овој симбол го дал Хамид Надими, а официјално го одобрил Ајатолахот Хомеини на 9. мај 1980. година, откога е во службена употреба во Иран.

Од друга страна, постои уште една димензија на грбот на Иран која може да се интерпретира на следниов начин:

  • Allah во основата на грбот ја претставува важноста на Исламската Република, границите на постоењето, човековиот раст и развој насочен кон Алах
  • Ташдид – книга, пионерска школа на исламот, Тевхид (единство со Бог), основен принцип на религијата.
  • Мечот (или сабјата) во средната вертикала претставува симбол на моќта и солидарноста, заедно со симболот на цврстината и строгоста – челикот.
  • Четирите полумесечини кои го симболизираат Алах, изгледаат како билка, а со самото тоа асоцираат на раст и развој.
  • Петте основни делови на грбот – мечот и полумесечините – се симбол на петте основни принципи на исламот, со обединувачкиот Тевхид помеѓу вертикалната и главна оска.
  • Композицијата со својата потполна симетрија симболизира рамнотежа и еквилибриум.
  • Мотивот „Нема друг Бог освен Бог“ претставува суштина на единството (Тевхид), негација на сите други сили освен божјата (што се огледува и во иранската политика „ни на Исток, ни на Запад“).
  • Алах и сферата, како сеопфатен склоп ја претставуваат борбата за воспоставување на обединето општество и универзална власт на угнетените (мостаз'афините).

Некои накнадни промени на знамето на Иран се воведени непосредно по Револуцијата, во вид на натпис на рабовите помеѓу белата и зелената, и белата и црвената лента, кој гласи: „Allāhu Akbar“ („Бог е велик“). На знамето овој мотив е напишан дваесет и два пати (по единаесет во секој од двата реда), и тоа го симболизира 22. ден од 11. месец (бахман) по персискиот календар – денот на Исламската револуција (22. бахман 1357., односно 11. февруари 1979. година). Со додавањето на овој натпис, иранското знаме станало конечно и незаменливо.

Интерeсно е уште да се спомене и дека грбот на Иран е вклучен во распоредот на симболи, во категоријата „Останати симболи“, коден знак U+262B

Grb01

Националната химна на Исламската Република Иран (персиски: سرود ملی جمهوری اسلامی ایران ; транскрипцијa: "Sorood-e Melli-e Jomhoori-e Eslami-e Iran" ili "Sorood-e Melli-ye Jomhoori-ye Eslami-ye Iran") ја компонирал Хасан Ријахи, додека текстописци се повеќе автори. Оваа химна е усвоена во 1990. година, заменувајќи ја дотогашната химна „Еј, Иран“ која била на снага во време на Aјатолахот Хомеини.

 
На оригиналниот текст на химната на Иран
Транскрипција Превод
سر زد از افق، مهر خاوران Sar zad az ofoq mehr-e-khâvarân Од хоризонтот на истокот светлина1  се појави
فروغ دیده ی حق باوران Foruq-e-dideye haq bâvarân Жар во очите на правдољубивите2 верници
بهمن، فرّ ایمان ماست Bahman, farr-e-imân-e-mâst Бахман3  врв на нашата цврста вера
پیامت ای امام، استقلال، آزادی Payâmat ey Emâm, esteqlâl, âzâdi, Поуката твоја, Имаме4 , за независноста5  и слободата
نقش جان ماست naqsh-e-jân-e-mâst Ја носиме во своите души како печат
شهیدان، پیچیده در گوش زمان فریادتان Shahidân, pichide dar gush-e-zamân faryâdetân Маченици! Вашите гласови во ушите на вечноста ечат:
پاینده مانی و جاودان Pâyande mâniyo jâvedân Да живее, да трае, вечна да биде,
جمهوری اسلامی ایران Jomhuri-ye-eslâmi-ye-Irân Исламската Република Иран.
     
    1 Mehr:  сонце; светлина; љубов; блаженство
    Haqq:  вистина; правда; правдољубивост; Бог
    Bahman:  благородност; месецот во кој се одиграла Исламската револуција
    Imam:  водач; титула на Ајатолахот Хомеини
    Esteqlal: самостојност; независност